خبرگزاری باشگاه رئال مادرید : کریس و گرت این فرصت رو دارن که آقای گلی رو از آنتوان گریزمان بازیکن فرانسه بگیرند گریزمان تا کنون توانسته 4 گل به ثمر برسناد و پس از آن دو رئال یعنی گرت بیل و کریستیانو با 3 و 2 گل پشت سر او هستند. آن ها امشب این فرصت رو دارند خودشان را به گریزمان برسانند.