خبرگزاری باشگاه رئال مادرید : به نقل از مارکا اودگارد 17 ساله در این تابستان رئال را به صورت قرضی ترک خواهد کرد.

چند بشگاه آلمانی و اسپانیایی خواهان او هستند.