به نقل از مارکا فابیو کوئنترائو به رئال برمی گردد.

او فصل گذشته به موناکو قرض داده شده بود و حالا به رئال برمی گرد.

فابیو به دلیل مصدومیت تا ماه آذر نمی تواند برای رئال مادرید بازی کند