به گزارش مارکا ، در این تابستان انزو در تو پیش فصل با تیم اصلی رئال خواهد بود و لوکا زیدان هم به کاستیا ملحق خواهد شد.