دو سال پیش در چنین روزی تونی کروس به همراه آلمان توانست در خاک برزیل این تیم را ۷ تایی کند

نتیجه ای که خیلی ها آن را بدترین نتیجه تاریخ برزیل می دانند.

کروس در آن بازی گل زد و پاس گل داد.