کروس با این که با آلمان حذف شد اما عملکرد درخشانی داشت.

او با ۵۸۲ پاس بیشترین پاس صحیح در تاریخ یورو را به نام خودش ثبت کرد رکوردی که در دست ژاوی بود.