به گزارش کانون هواداران رئال مادرید ، به نقل از مارکا رئال قصد خرید مهاجم ندارد.

در حقیقت رئالی ها حتی اگر موراتا را بفروشند باز هم مهاجم نمی خرند و به بی بی سی اعتماد می کنند.