عکس های رونالدو در تمرینات امروز پرتغال :

http://uupload.ir/files/zyx1_cm6vd6zwiaa0rty.jpg

http://uupload.ir/files/weun_cm6vj78weae3dat.jpg

http://uupload.ir/files/d9hw_cm6vp99wgaqdts0.jpg

http://uupload.ir/files/cfse_cm6vtpwwgaaipaj.jpg

http://uupload.ir/files/2jz9_cm6vvxawcaazo3j.jpg