کانون هواداران رئال مادرید : مسئولین رئال قصد فروش موراتا را ندارندو تمام پیشنهادات برای این بازیکن را رد می کنند.