به گزارش کانون هواداران رئال مادرید ، کوئنترائو با اتمام قرارداد قرضیش به رئال برگشته است.

او به دلیل مصدومیت تا اکتبر نمی تواند رئال رو همراهی کند.