به گزارش کانون هواداران رئال مادرید ،به گفته منابع مختلف و خود په په او برای بازی با فرانسه مشکلی ندارد و فیکس خواهد بود.