به گزارش "رئال ايران" از روزنامه ي ماركا رئال اجازه ي بازي به كريستينو در سوپر كاپ نخواهد داد و ١ ماه استراحت كامل براش مد نظر داره حتي اگه ريكاوريش هم تموم بشه.