به گزارش "رئال ايران" رونالدو بعد از به دست آوردن مقام قهرماني جام ملت هاي اروپل با تيم ملي پرتغال با دوستان و خانواده ي خودش راهي تعطيلات شد.